čtvrtek 16. května 2019

4th International Conference LTP 2019, Call for contributions

Call for contributions

The Central Data Archive in the University Library in Bratislava organizing the 4th International Conference LTP 2019, with focuses on New Trends and Scopes in Building LTP Archives, to be held on November 5, 2019 in Bratislava, Slovakia, from 9:00 am until 5:00 pm.

For an effective exchange of experience in building LTP (Long Term Preservation) archives, we appeal to experts for submissions to the following topics:
 • Overview of LTP archives development
  • Current state of development of LTP archives in V4 countries
  • Examples of good practice of building LTP archives (in the world)
  • Archiving www and e-born documents
 • Trends and bases for building LTP archives
  • Technology trends and impacts on building LTP archives
  • Implementation features of LTP systems
  • New projects and plans to build LTP systems
 • Sustainability of LTP archives
  • Credibility and certification of LTP archives
  • Strategic planning of LTP archives
  • Critical issues of long-term sustainability of LTP archives
 • Selected questions about the theory and practice of building LTP archives
  • Data formats for LTP archives
  • LTP processes
  • LTP tools and utilities

Submissions with short abstracts should be sent by May 31, 2019
katarina.tomkova@ulib.sk


Výzva na predkladanie príspevkov

Centrálny dátový archív v Univerzitnej knižnici v Bratislave organizuje 4. ročník medzinárodnej konferencie LTP 2019 tematicky zameranej na Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2019 v Bratislave v Slovenskej republike v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

V záujme efektívnej výmeny skúseností v oblasti budovania LTP (Long Term Preservation) archívov sa obraciame na odborníkov s prosbou o predkladanie návrhov príspevkov k nasledujúcim témam:

 • Prehľad rozvoja LTP archívov
  • Aktuálny stav rozvoja LTP archívov v krajinách V4
  • Príklady dobrej praxe budovania LTP archívov (vo svete)
  • Archivácia www a e-born dokumentov
 • Trendy a východiská pri budovaní LTP archívov
  • Technologické trendy a vplyvy na budovanie LTP archívov
  • Implementačné črty systémov LTP
  • Nové projekty a zámery budovania LTP systémov
 • Trvalá udržateľnosť LTP archívov
  • Dôveryhodnosť a certifikácia LTP archívov
  • Strategické plánovanie LTP archívov
  • Kritické problémy dlhodobej udržateľnosti LTP archívov
 • Vybraté otázky teórie a praxe budovania LTP archívov
  • Formáty údajov z hľadiska LTP archívov
  • LTP procesy
  • LTP nástroje a utility

Názvy príspevkov s krátkym abstraktom posielajte do 31. 5. 2019 na katarina.tomkova@ulib.sk

Časť nákladov, spojených s konferenciou, uhradíme prednášateľom po vzájomnej dohode.
Zaradenie príspevkov do programu konferencie oznámime predkladateľom najneskôr do 14. 6. 2019.

Žádné komentáře:

Okomentovat