středa 10. listopadu 2010

Nová publikace: Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů

Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
Ladislav Cubr

Odborný recenzent: Petr Žabička
Redakční spolupráce: Jana Vašková, Petra Chýlová, Irena Hlinková
Schémata: Bedřich Vychodil
Obálka, grafická úprava a sazba: Alena Křesalová
Vydala Národní knihovna České republiky
1. vydání
Praha 2010
Vytisklo Polygrafické oddělení NK ČR
Distribuce: Národní knihovna ČR
Oddělení odbytu, Sodomkova 2/1146, Praha 10, 102 00, e-mail: maria.braunova@nkp.cz
ABSTRAKT: 
Cílem práce je konceptualizace dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů v paměťových institucích, tj. aktivit vykonávaných pro zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví. Digitální dědictví je nová forma kulturního dědictví, která je velmi zranitelná a čelí řadě problémů, jako jsou například zastarávání informačních technologií, komplexita digitálních formátů nebo integrita a autenticita digitálních dokumentů. Pro konceptualizaci těchto problémů a hledání jejich praktických řešení vznikl nový obor nazvaný digitální archivace nebo dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů (digital preservation). Tato kniha se zabývá jak analýzou všech hlavních rizik spjatých s dlouhodobou ochranou digitálního dědictví, tak oborem digitální archivace a jeho praktickými výstupy (ochranná opatření). Součástí práce je přehledné shrnutí základních východisek a cílů digitální archivace, uvedení speciální terminologie oboru do českého prostředí, jakož i konceptualizace digitálního dokumentu, digitálního repozitáře a analýza normy OAIS. Nejobsáhlejší část práce je věnována praktickým výstupům oboru digitální archivace, tj. ochranným opatřením vyvinutým pro zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví, mezi která patří migrace, emulace, infrastruktura trvalé identifikace, metadatová schémata, formátové strategie, autentifikace dokumentu a řada dalších. Ochranná opatření digitální archivace jsou vztažena ke kontextu paměťových institucí, se zvláštním zřetelem na národní knihovny, které jsou obvykle vedoucími subjekty usilujícími o zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví. Užití ochranných opatření v paměťových institucích jsou dokumentována na příkladech evropské a anglosaské praxe, v rámci níž byla implementována celá řada různých strategií digitální archivace zajišťujících dostupnost digitálních dokumentů pro budoucí generace. V závěru práce je analyzován jak vývoj oboru digitální archivace, tak perspektivy trvalé udržitelnosti digitálního dědictví.

KLÍČOVÁ SLOVA:
dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů, digitální archivace,digitální dědictví, digitální repozitář, digitální dokumenty, norma OAIS, autenticita dokumentu

OBSAH: 
ABSTRAKT
ABSTRACT
PŘEDMLUVA
1 ÚVOD
2 OBECNÁ GENEZE PROBLÉMU
3 OBOR DIGITÁLNÍ ARCHIVACE
4 DIGITÁLNÍ DĚDICTVÍ
4.1 Digitální dědictví
4.2 Zainteresované instituce
4.3 Nové paradigma ochrany
4.4 Obecné cíle trvalé udržitelnosti digitálního dědictví
4.5 Digitální repozitář
4.6 Příbuzné obory
4.7 Archivace webu
5 DIGITÁLNÍ DOKUMENT
5.1 Digitální a elektronické
5.2 Informace a jejich reprezentace
5.3 Granularita
5.4 Digitální objekt
5.5 Datový model podle PREMIS
5.6 Technický model digitálního objektu
5.7 Typologie digitálních dokumentů
6 PŘEKÁŽKY DLOUHODOBÉ OCHRANY
6.1 Technologická rovina
6.2 Informační rovina
6.3 Systémová rovina
6.4 Institucionální rovina
7 OAIS
7.1 Obecné povinnosti repozitáře
7.2 Model širšího kontextu
7.3 Informační model OAIS
7.4 Funkční model OAIS
7.5 Migrace
7.6 OAIS jako strategický rámec
8 OCHRANNÁ OPATŘENÍ DIGITÁLNÍ ARCHIVACE
8.1 Ochranná opatření technologické roviny
9 ANALÝZA VÝVOJE DIGITÁLNÍ ARCHIVACE
9.1 Technologická rizika
9.2 Emulace a migrace
9.3 Formátové a metadatové strategie
9.4 Posun ke komplexním ochranným opatřením
9.5 Perspektivy digitální archivace
10 ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM ZKRATEK

Žádné komentáře:

Okomentovat